Tűzvédelem

 

Letölthető jogszabályok:


TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és éves továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.
A tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezettek kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.


A Prosafe Kft magyar és angol nyelven biztosít színvonalas tűzvédelmi oktatásokat. Kérdésével forduljon hozzánk bizalommal!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kinek kötelező tűzvédelmi szabályzatot készítenie?

A 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük:

Mit tartalmaz a tűzvédelmi szabályzat?

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § alapján, a Tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:


a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;
j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

TŰZRIADÓ TERV

Kinek kötelező tűzriadó tervet készítenie?

A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:


a) az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

Mit tartalmaz a tűzriadó terv?

TŰZOLTÁSRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK. BERENDEZÉSEK

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása, tűzvédelmi szolgáltatás

Kötelezettek köre:

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.


Képesítésre vonatkozó követelmények:

Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat:

a) olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, ahol az egyidejűleg munkát végző személyek száma a 100 főt nem haladja meg,
b) "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, ahol egyidejűleg 200 főnél nem több személy végez munkát.

Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:

a) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik,
b) olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, amelyben egyidejűleg 50 főnél több személy végez munkát,
c) olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, amelyben egyidejűleg 100 főnél több személy végez munkát,
d) olyan kifejezetten mozgásukban, vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló tűzszakasz található, amelynek befogadóképessége a 100 főt meghaladja,
e) a "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben egyidejűleg 200 főnél több személy végez munkát.

A tűzvédelmi szolgáltatást a Prosafe Kft. folyamatos tevékenység keretében biztosítja Partnerei részére. Kérdésével forduljon hozzánk bizalommal!

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK


Tűzoltó készülékek készenlétben tartása:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. §-nak értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kötelesek a készüléket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről gondoskodni.

Elhelyezési követelmények az OTSZ 591. § alapján:

A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni:

a) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után,
b) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak figyelembevételével,
c) a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként,
d) a "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként,
e) az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint történjen.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (kereskedelmi, iroda) helyiségeket.

A készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. A tűzoltó készüléket (legfeljebb 1,35 m) akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni.

Karbantartás

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek az OTSZ 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tűzoltó készülékek újratöltéséről:

tűzoltó készülék típusa
Alap-karbantartás
közép- karbantarás
teljes körű karbantartás
készülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó
1 év
5 és 15 év
10 év
20 év
Törőszeges porral oltó
1 év
15 év
10 év
20 év
Gázzal oltó
1 év
-
10 év
20 év
Valamennyi szén-dioxiddal oltó
1 év
-
10 év
A vonatkozó műszaki követelmény szerint
Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével)
hat hónap
-
5 év
20 év, de legkésőbb 2014.12.31-ig

 

Karbantartás idején a készenléti helyeken a karbantartás alatt álló, a helyszínen nem javítható, és a selejt tűzoltó készülék pótlásáról a készenlétben tartó gondoskodik.

Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag jogosultsággal rendelkező karbantartó szervezet végezhet.
Tűzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet.
A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó jelöléseit nem takarhatják el.
A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása - a legutolsó közép- vagy teljes körű karbantartást és gyártói végellenőrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével - az OKF azonosító jellel együtt történik.

 

Milyen következményekkel járhat, ha a munkáltató nem tartja be a rá vonatkozó tűzvédelmi előírásokat?


A tűzvédelmi hatóság a 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. mellékletében megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. A jogszabályban megjelölt szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb

10 000 000 forint.

Például:

Tűzoltó készülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):

- készenlétben tartás hiánya: 50 000 forint / készülék
- karbantartás hiánya: 30 000 forint / készülék

Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt:
100 000 forint / munkavállaló


 

Szolgáltatásainkat megrendelheti és további információkat kérhet:
E-mail:info@prosafe.hu